ATV parts KAWASAKI KSV700B 2007

  • Model KSV700
  • Name KFX 700
  • Year 2007
  • Engine capacity 697 cc
  • Power 49 hp
  • Region USA
  • Drive 2WD
  • Stroke 4